Historia parafii

Historia lubelskiej dzielnicy Bronowice sięga XIV w. Wówczas w 1342 r. Bronowice jako mała wieś zostały sprzedane przez króla Kazimierza Wielkiego wójtowi lubelskiemu. Na przestrzeni wieków wieś Bronowice kilkukrotnie zmieniała właścicieli. Ostatecznie 15 października 1916 r. na polecenie cesarsko-królewskiego generała gubernatora austriackiego osada Bronowice została włączona w administracyjne granice miasta Lublina. Najbardziej dynamiczny rozwój Bronowic przypadł na drugą połowę XVIII w., związane było to głównie z budową linii kolejowej łączącą Lublin z Warszawą i Kowlem. Stagnacja w rozwoju dzielnicy, zarówno przemysłowym jak i budownictwa mieszkaniowego, przypadła na lata powojenne. Wyjątek stanowiły trzy osiedla: ZOR Bronowice I wybudowane w latach 1954? 1956 i Bronowice II i III powstałe w latach 1956?1969. I to właśnie na terenie osiedla ZOR Bronowice I na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozpoczyna się historia parafii p.w. Świętego Krzyża. Lata osiemdziesiąte nadrabiając pokoleniowe zaległości w budownictwie sakralnym, przyniosły eksplozję wznoszenia nowych świątyń. Mając na uwadze posoborową wizję tworzenia mniejszych miejskich wspólnot parafialnych liczących od 10?15 tysięcy wiernych, ordynariusz lubelski bp Bolesław Pylak zaczął podejmować decyzje o dzieleniu dużych parafii na mniejsze. Idea podziału objęła również parafię św. Maksymiliana Kolbego w dzielnicy ZOR Bronowice I, która już w 1986 r. liczyła ponad 20 tysięcy wiernych. Ze względu na duże zaangażowanie społeczności Bronowic w budowę tej świątyni, wieść o jej podziale przyjęto z mieszanymi uczuciami, nie było również kapłanów chętnych do budowy następnej świątyni w dzielnicy. Wówczas w 1989 r. na prośbę bp Pylaka, gotowość podjęcia tego trudu wyraził ks. Marian Duma, wikariusz parafii p.w. Świętej Rodziny na Czubach. Nie bez znaczenia dla podjęcia tej decyzji przez ks. Mariana Dumę było to, iż wcześniej w latach 1981-85 pracował na Bronowicach jako wikariusz w parafii św. Maksymiliana Kolbego. Znał dzięki temu dzielnicę, jej specyfikę oraz co najważniejsze ludzi i ich problemy. We wrześniu 1989 r. po konsultacjach z głównym urbanistą miasta Lublina inż. H. Matwiejukiem, zapadła decyzja o usytuowaniu nowej świątyni u zbiegu ulic Pogodnej i Piłsudskiego (dzisiejsza Krańcowa). Również we wrześniu zapada decyzja o wezwaniu jakie otrzyma parafia. Bp Pylak przychyla się do prośby ks. Mariana Dumy i nadaje parafii wezwanie ?Parafia Świętego Krzyża ?. Do parafii włączono mieszkańców ulic: Puchacza ? numery parzyste, Lotnicza 2, 4, 6, Jastrzębia, Sowia, Pogodna, Krańcowa 108, 109, 110, 112, Sokola, Boh. ORMO ? numery parzyste (dzisiejsza Grabskiego), osiedle Pogodna 1 i 2.

1990 r.

Zimą, na przełomie 1989/90 r. zostają wykonane geodezyjne pomiary placu budowy. Od samego początku, począwszy od grodzenia placu budowy mieszkańcy Bronowic ochoczo angażowali się w prace. Znalazła się jednak również grupa ludzi sprzeciwiających się budowie nowej świątyni, uznających tą inicjatywę jako bezsensowną. W pierwszych miesiącach 1990 r. zorganizowali oni kampanię przeciwko budowie Kościoła, w którą zaangażował się Kurier Lubelski i Telewizja Lublin. Sytuacja uspokoiła się dopiero po wystąpieniu w Telewizji Lublin bp Bolesława Pylaka. Powstała wówczas, w ciągu dwóch miesięcy tymczasowa, drewniana kaplica. W niedzielę 20 maja 1990 r. o godz. 7:30 w kaplicy została odprawiona pierwsza Msza święta, którą celebrował ks. dziekan Józef Siemczyk. Kolejną Mszę świętą odprawił proboszcz i zarazem budowniczy kościoła, ks. Marian Duma. 10 czerwca bp Pylak dokonał poświęcenia kaplicy, białego krzyża przy kaplicy oraz placu pod budowę nowego kościoła. Pierwszymi wikariuszami zostali ks. Andrzej Doliński i ks. Jan Karaś. Pierwszą wspólnotą zaś powstałą przy parafii były Kółka Różańcowe, wkrótce zawiązała się także wspólnota służby liturgicznej, czyli ministrantów i lektorów. Z inicjatywy ks. proboszcza, dzięki współpracy parafii Świętego Krzyża z Komendą Regionalną OHP w Lublinie, przy parafii zorganizowany został Dochodzący Hufiec Pracy dla młodzieży, z zapewnieniem szkolenia praktycznego przy budowie kościoła i szkolenia teoretycznego w zawodzie betoniarz ? zbrojarz wraz z ustaloną płacą, opieką zdrowotną i duszpasterską. Uroczysta inauguracja Hufca miała miejsce w październiku. Od września w Szkołach Podstawowych nr 31 i 33 rozpoczęto naukę religii. 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się pierwszy parafialny odpust. Październik 1990 r. obfitował w nowe inicjatywy: powstał Parafialny Zespół Charytatywny celem niesienia pomocy najuboższym ludziom w parafii, ruszył punkt sprzedaży książek religijnych oraz kalendarzy a także odbyły się pierwsze przesłuchania muzyczne chłopców z klas II, III, IV w celu utworzenia chórku chłopięcego pod nazwą ?Lubelskie Słowiki?. 10 listopada rozpoczęto wykopy pod fundament nowego kościoła, następnie przystąpiono do zalewania ław fundamentowych. Pod koniec listopada prace te w większej części były już wykończone i zabezpieczone na zimę. W grudniu odbyły się pierwsze parafialne rekolekcje adwentowe.


1991 r.

Pod koniec marca, po pierwszych parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, rozpoczęto wiosenne prace przy budowie kościoła. Jednocześnie podjęta została wiosenna akcja zbierania funduszy na rzecz budowy. Zakupione zostały kolejne materiały budowlane takie jak: stal, deski oraz lepik. 4 maja wmurowana została pierwsza cegła na fundamencie, dając początek wznoszeniu kościoła. 16 czerwca bp Bolesław Pylak dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pochodzącego z Katakumb Św. Kaliksta z Rzymu pod Kościół parafialny p.w. Świętego Krzyża. Do pracy w parafii skierowany został kolejny kapłan ? ks. Stefan Misa. Z racji odpustu parafianie zorganizowali loterię fantową, z której dochód przeznaczony został na budowę kościoła. 21 września odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego Ochotniczych Hufców Pracy. Przy parafii zaś w dalszym ciągu działał Hufiec Pracy dla młodzieży w zawodzie murarz ? tynkarz. W listopadzie wykonano ściany zewnętrzne głównej nawy kościoła oraz dach nad zapleczem. Dzięki jesiennej akcji zbierania funduszy na rzecz budowy i indywidualnym ofiarom zakupiono kolejne materiały do budowy m.in. drewno i blachę. Wraz z murami kościoła wzrastała również formacja duchowa parafian. W parafii działają Kółka Różańcowe, Wspólnota Miłosierdzia, Wspólnota Franciszkańska, służba liturgiczna, chór chłopięcy, odbywają spotkania młodzieży zaangażowanej w Ruch Światło-Życie, a także inne spotkania formacyjne z zapraszanymi przez Księdza Proboszcza prelegentami. Podsumowując tak bogate w wydarzenia pierwsze dwa lata funkcjonowania parafii należy wspomnieć o niezłomnych parafianach, którzy wielkodusznie wspierali duchowo i materialnie budowę nowej świątyni parafialnej. Angażowali się ponadto z poświęceniem we wszelkie prace, począwszy od grodzenia terenu budowy nowej świątyni, poprzez sprzątanie i porządkowanie placu budowy, nocne pilnowanie kaplicy, rozładowywanie transportów cegieł i innych materiałów pod budowę kościoła, aż po ciężkie prace przy wykopywaniu i zalewaniu fundamentów. Nieustannie, bezinteresownie wykonywane są również różne prace na rzecz parafian oraz budującego się kościoła przez Siostry Służebne, które posługują w parafii od początku jej istnienia w zakresie: prowadzenia kuchni, prania bielizny kościelnej, wystroju i czystości kaplicy.

1992 r.

W styczniu został zakupiony marmur na posadzkę do kościoła. Wiosną wznowione zostały prace przy budowie kościoła. 5 kwietnia rozpoczął swoją działalność kiosk parafialny, w którym można było nabywać prasę katolicką, książki religijne, kalendarze oraz wypożyczać kasety video. W dniach 13 ? 14 czerwca 1992 r. odbyła się I ? sza Wizytacja Kanoniczna parafii, którą przeprowadził bp Ryszard Karpiński. W czerwcu do pracy duszpasterskiej przybył kolejny kapłan – ks. Zdzisław Wdziekoński. Dzięki ks. Janowi Kosickiemu – emerytowanemu proboszczowi, żołnierzowi 27 Dywizji AK, który od początku związany jest z parafią Świętego Krzyża, w kaplicy umieszczono w gablocie sztandar tej dywizji. Parafia stała się też siedzibą i miejscem spotkań ?Wołyniaków?. Wzorem lat poprzednich przy parafii zorganizowany został Hufiec Pracy dla młodzieży, w zawodzie murarz ? tynkarz. Pomoc chłopców z Hufca przy budowie świątyni była nieoceniona. We wrześniu zakończono budowę ścian kościoła, kolejnym etapem było układanie płyt stropowych i montaż wieży. Również we wrześniu zostały zakupione rynny z elementami montażowymi. W październiku z inicjatywy wiernych powstał punkt charytatywny z odzieżą dla potrzebujących. Pod koniec października zakończono budowę drewnianej konstrukcji dachu i rozpoczęto montaż blachy. Do końca roku mimo trudnych warunków udało się pokryć blachą cały dach, z wyjątkiem wieży. Rozpoczęto także wylewanie fundamentu pod wejściowe schody do kościoła. Parafianie aktywnie uczestniczą w życie parafialnym, a także ofiarnie wspierają budowę świątyni m.in. poprzez zorganizowanie kolejnej loterii fantowej, z której dochód przeznaczony został na budowę.

1993 r.

W pierwszych miesiącach 1993 r. wykonane zostały stalowe okna do kościoła, łącznie z oknami w wieży. Ukończono także budowę sieci kanałów burzowych. Dzięki ofiarności parafian zakupiono dębowe drzwi do zaplecza kościoła (m.in. do zakrystii, kancelarii, sali parafialnej; w sumie 12 sztuk). W maju ks. proboszcz ogłosił, iż 14 września będzie uroczystym dniem kiedy do nowej świątyni zostanie przeniesiony Najświętszy Sakrament i odprawiona pierwsza Msza święta. W związku z tym prace nabrały tempa, w miesiącach wiosennych i letnich m.in.: zainstalowano wszystkie okna, pokryto blachą wieżę, wykonano instalację elektryczną, rozpoczęto tynkowanie murów oraz zalewanie posadzki w całym kościele. W dniach 11 ? 14 września parafia przeżywała Triduum, duchowo przygotowujące wiernych do uroczystej chwili przeniesienia Najświętszego Sakramentu do nowego kościoła. W dzień odpustu, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 18, metropolita lubelski abp Bolesław Pylak dokonał poświęcenia kościoła, odprawił Mszę świętą w intencji parafian oraz wygłosił okolicznościową homilię. Nowy kościół według projektu inż. Antoniego Hermana jest kościołem funkcjonalnym, zachowana została forma tradycyjna, bez gigantomanii jaka panowała w latach osiemdziesiątych. Nawa główna jest dwa razy wyższa od bocznych. W październiku ogłoszona została zbiórka metali kolorowych na dzwony do nowego kościoła, a także rozpoczęto układanie marmurowej posadzki.

1994 r.

W kwietniu ukończono montaż dębowych drzwi przedsionkowych w kościele, oddano do użytku salę parafialną oraz rozpoczęto układanie posadzki na zapleczu oraz na chórze. Zostały także zamówione w firmie z siedzibą w Przemyślu, 3 dzwony o wadze: 260 kg., 150 kg. i 100 kg. 19 czerwca Mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Piotr Kubel. Pod koniec czerwca abp Pylak skierował do parafii nowego wikariusza ks. Tomasza Dumę. W sierpniu wylane zostały chodniki przed kościołem a także dzięki indywidualnym fundatorom zostało zamówionych 12 witraży, które przedstawiać będą twarze dwunastu apostołów. Witraże zostaną wykonane przez artystów z Krakowa. Na początku września parafia pożegnała ks. Zdzisława Wdziekońskiego, który uzyskawszy pozwolenie arcybiskupa metropolity lubelskiego wstąpił do Zgromadzenia Księży Pallotynów. Kapłani dbając o duchowy rozwój parafian zorganizowali w ciągu roku kilka pielgrzymek m.in. do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Częstochowy. Jesienią zostały zamówione wszystkie okna do parafialnego zaplecza ponadto na terenie całego obiektu trwały prace wykończeniowe oraz porządkowe. Prace te możliwe były do wykonania głównie dzięki ofiarności parafian, którzy bezinteresownie poświęcali swój czas na rzecz budowy świątyni, tak jak ma to miejsce od samego początku.

1995 r.

22 stycznia odszedł do Pana ks. kanonik Jan Kosicki, przyjaciel parafii Świętego Krzyża, który jako emerytowany kapłan pomagał w pracy duszpasterskiej na Bronowicach. Jako żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ps. ?Neptun? związany był ze środowiskiem kombatanckim, uczestniczył w spotkaniach ?Wołyniaków? w ich siedzibie przy parafii. W kwietniu abp Bolesław Pylak poświęcił dzwony dla parafii, które otrzymały imiona: Św. Jana Apostoła, Św. Andrzeja oraz Matki Bożej Bolesnej. Pod koniec kwietnia parafia pożegnała ks. Jana Karasia, który został przeniesiony do parafii Zakrzew. 4 czerwca p. Anna Jałowińska podarowała dla kościoła relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Ich uroczysta intronizacja miała miejsce w dniu odpustu 14 września. Pod koniec czerwca do pracy parafii skierowany został neoprezbiter ks. Krzysztof Grzesiak. Nową inicjatywą w parafii było zorganizowanie ?wakacji z Bogiem?, w formie wczaso-rekolekcji, dla służby liturgicznej oraz chętnych chłopców i dziewcząt. W dniu 10 września z inicjatywy ks. proboszcza powstała w parafii Akcja Katolicka W październiku zaś ks. proboszcz zainicjował powstanie kolejnej wspólnoty ? Legionu Maryi. Pod koniec listopada ks. Krzysztof Grzesiak zorganizował scholę młodzieżową. Jesień upłynęła na pracach wykończeniowych przy kościele, została rozpoczęta także budowa ogrodzenia zaplecza. 24 grudnia odbyła się uroczystość 40 ? lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Dionizego Pietrusińskiego, który pomaga w pracy duszpasterskiej w parafii.

1996 r.

18 stycznia została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji śp. ks. kanonika Jana Kosickiego. Odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą ks. kanonikowi jako dowód pamięci w I-szą rocznicę Jego śmierci. W dniach 15 ? 17 lutego w ramach przygotowania do przyjęcia Figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii odbyły się rekolekcje maryjne, które prowadził ks. dr Janusz Lekan. Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w parafii rozpoczęła się 25 lutego. W marcu do kościoła zostały sprowadzone z Włoch elektroniczne organy. Życie religijne na Bronowicach z każdym rokiem rozkwitało, świadectwem tego są liczne grupy i wspólnoty działające w parafii: Służba liturgiczna, Ruch Światło-Życie, Schola młodzieżowa, Legion Maryi, Akcja Katolicka, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota AA, Koło Przyjaciół Radia Maryja. W kwietniu w parafii zawiązała się kolejna wspólnota ? Droga Neokatechumenalna. We wspólnotach tych gromadzą się parafianie z różnych środowisk, różni wiekiem i doświadczeniem życiowym, ale łączy ich miłość do Chrystusa i Kościoła. W czerwcu parafię opuścili dwaj kapłani ks. Krzysztof Grzesiak oraz ks. Tomasz Duma ? zostali skierowani na studia doktoranckie. Arcybiskup na ich miejsce skierował do pracy duszpasterskiej ks. Dariusza Misę oraz ks. Piotra Szczura. Na początku września miało miejsce poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez artystę p. Mieczysława Wojtasa. Ów obraz został umieszczony w bocznym ołtarzu kościoła. 14 września z racji odpustu w parafii został wydany pierwszy numer gazetki parafialnej pt. ?Znak Krzyża? opracowany przez zespół Akcji Katolickiej i kapłanów. Gazetka została dostarczona do mieszkań wszystkich parafian przez ministrantów i harcerzy. Przed świętami Narodzenia Pańskiego jak co roku została zorganizowana akcja pomocy świątecznej rodzinom potrzebującym.

1997 r.

W styczniu wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, małżeństw i narzeczonych, którzy przeżywają różne trudności uruchomiona została ?Poradnia Rodzinna? . Od początku roku trwały prace przy budowie plebanii. 10 czerwca z parafii wyruszyła pielgrzymka autokarowa do Krosna na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Pod koniec czerwca nastąpiła kolejna zmiana wikariuszy w naszej parafii. Arcybiskup skierował na studia doktoranckie ks. Piotra Szczura oraz ks. Dariusza Misę, Ks. Andrzej Doliński zaś został przeniesiony do parafii św. Jadwigi w Lublinie. W ich miejsce do pracy w parafii skierowani zostali: ks. Cezary Kostro, ks. Dariusz Szymanowski i ks. Henryk Zdybel. W sierpniu zostały zamówione pięcioosobowe dębowe ławki do kościoła, w sumie 48 sztuk. Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej i z wolą arcybiskupa ks. proboszcz powołał z dniem 1 września Komisję Wyborczą i powierzył jej przeprowadzenie wyborów do Rady Duszpasterskiej dnia 30 listopada. 14 grudnia Rada Duszpasterska składająca się w sumie z 25 osób złożyła uroczyste ślubowanie. Dzięki ofiarności parafian udało się ukończyć budowę plebanii przed końcem roku i kapłani zimą mogli już mieszkać przy swojej parafii. 28 grudnia o godz. 10:30 abp Józef Życiński odprawił uroczystą Mszę świętą w parafii w intencji wszystkich rodzin oraz dokonał poświęcenia plebanii.

1998 r.

W styczniu i marcu dzięki życzliwości i ofiarności parafian oraz indywidualnych fundatorów przywiezione zostały do kościoła partie dębowych ławek. 22 lutego z inicjatywy Akcji Katolickiej została uruchomiona kawiarenka na zapleczu kościoła. 26 lutego odbyło się pierwsze robocze zebranie Rady Duszpasterskiej, która powołała pięć zespołów do koordynacji pracy na rzecz parafii: Zespół ds. gospodarczych, Zespół ds. nowych form liturgicznych, Zespół ds. dzieci i młodzieży, Zespół ds. kultury chrześcijańskiej, Zespół ds. charytatywnych. Wiosną powstał Chór Parafialny, pod kierownictwem posługującego w parafii ks. Stanisława Dumy. Pod koniec czerwca abp Życiński odwołał ze stanowiska wikariusza w parafii ks. Dariusza Szymanowskiego kierując go do pracy duszpasterskiej we Włoszech. Do pracy w parafii zaś przybyli neoprezbiter ks. Konrad Maciąg oraz ks. Tomasz Konstanciuk. W czasie mszy świętej odpustowej 14 września odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Jubileuszowych oraz ksiąg Pisma Świętego delegacjom kapłanów i wiernych dekanatu Lublin ? Wschód. W ten sposób rozpoczęła się peregrynacja Krzyża w parafiach. W trosce o należyty przebieg nawiedzin grupa parafian ? czcicieli Krzyża zawiązała ?Bractwo Krzyża Świętego?. Młodzież z KSM rozpoczęła we wrześniu regularne cotygodniowe spotkania formacyjne. W październiku rozpoczęła w parafii pracę Świetlica Opiekuńczo wychowawcza zorganizowana przez Akcję Katolicką. Świetlica mieściła się w budynku Rady Osiedla przy ul. Krańcowej 106. W listopadzie zakupione zostały do kościoła drewniane konfesjonały.

1999 r.

W styczniu ?Świetlica Parafialna? została przeniesiona z ul. Krańcowej 106 do sali parafialnej za zapleczu kościoła. 31 stycznia o godz. 10:30 w parafii gościł Chór Poznańskich Słowików pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza. W marcu do kościoła przywieziona została ostatnia partia dębowych ławek. W kwietniu rozpoczęły się pracy przy elewacji kościoła. 1 czerwca Akcja Katolicka wraz z Radą Osiedla ?Bronowice? zorganizowała Wielki Festyn Bronowicki dla dzieci. 4 czerwca w przeddzień przyjazdu Ojca Świętego odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojca Świętego. 12 czerwca parafianie dwoma autokarami wyruszyli na spotkanie z papieżem do Sandomierza i Zamościa. 27 czerwca parafia pożegnała ks. Konrada Maciąga, którego arcybiskup lubelski skierował na studia w Hiszpanii. Nowym wikariuszem w parafii został neoprezbiter ks. Piotr Latoch. W sierpniu do pracy w parafii skierowany został kolejny kapłan ks. Andrzej Mizura, który zastąpił przeniesionego ks. Tomasza Konstanciuka. 12 ? 19 września odbyły się w parafii Misje Święte, które głosili ks. Ryszard Winiarski oraz ks. Sławomir Laskowski. Na zakończenie Misji został wzniesiony Krzyż Misyjny na placu przed kościołem. Wzorem lat poprzednich, co stało się już tradycją, parafialna Akcja Katolicka, wespół z kapłanami zorganizowała świąteczną pomoc dla rodzin potrzebujących, pielgrzymki m. in. do Lichenia, Kodnia, Częstochowy a także wakacyjne wczaso-rekolekcje dla dzieci i młodzieży.

2000 r.

Od 28 stycznia w parafii przebywała wspólnota ?Dzieło w Służbie Bożego Miłosierdzia bł. Ojca Pio?, która w ramach akcji ?Ewangelizacji 2000? ewangelizuje rodziny Bronowic. Zakonnicy, siostry zakonne, bracia i siostry ze wspólnoty odwiedzili parafian w domach głosząc im Chrystusa. Ewangelizacja zakończyła się 6 lutego. 7 maja po każdej Mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, zapoczątkowało to nową tradycję w parafii. Począwszy bowiem od pierwszej niedzieli maja 2000 r. adoracja odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca. W ciągu roku na terenie całego obiektu, wykonano różne prace wykończeniowe (m. in. wjazdy dla samochodów, barierki przed kościołem, ułożenie kostki brukowej, prace wykończeniowe wnętrz). Pokrycie kosztów tych prac, jak również inwestycji z lat poprzednich i wydatków bieżących, możliwe było dzięki ofiarnemu wsparciu wiernych, jakiego parafia Świętego Krzyża co roku doświadcza. 31 grudnia o godz. 24:00 na przełomie wieków i tysiącleci została odprawiona Msza święta dziękczynno ? błagalna.

2001 r.

W marcu rozpoczęto prace przy najważniejszej części świątyni czyli prezbiterium. Aranżację prezbiterium z Krzyżem na głównej ścianie, ołtarzem, tabernakulum, amboną i chrzcielnicą, zaprojektował artysta p. Andrzej Widelski. Latem abp Żcyiński przeniósł do innych parafii ks. Andrzeja Mizurę i ks. Piotra Latocha. Ks. Cezary Kostro zaś został mianowany rektorem kościoła p.w. Wszystkich Świętych oraz dyrektorem cmentarzy katolickich w Lublinie. Od września do pracy duszpasterskiej w parafii zostali skierowani trzej nowi wikariusze: ks. Robert Muszyński, ks. Krzysztof Proskura oraz ks. Rafał Golianek. W dniach 6 ? 10 sierpnia parafianie odbyli pielgrzymkę śladami Jana Pawła II do Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego oraz Krakowa ? Łagiewnik. W październiku rozpoczęto zagospodarowywanie zielenią terenu wokół kościoła m. in. poprzez sadzenie krzewów. Ogłoszona została także zbiórka złota i srebra na złocenia tabernakulum i ołtarza.

2002 r.

W odpowiedzi na list pasterski arcybiskupa Józefa Życińskiego dotyczący problemu bezrobocia ks. proboszcz Marian Duma ogłosił w parafii ?Dzień bezrobotnego?, który będzie przypadał w każdy drugi czwartek miesiąca. Msza święta wieczorowa sprawowana będzie w tym dniu w intencji bezrobotnych, będzie można wesprzeć finansowo tych, którzy utracili prace, a także zgłosić do kancelarii ofertę pracy lub chęć pomocy rodzinom bezrobotnych. W lutym wykonany został projekt układu marmurów do tabernakulum autorstwa artysty p. Andrzeja Widelskiego. Dzięki indywidualnemu fundatorowi z parafii, zostało także przygotowane drzewo pod ikonę Krzyża Świętego. Pod koniec kwietnia rozpoczął się montaż marmurowej części tabernakulum. W czerwcu gotowa była już marmurowa chrzcielnica, stopnie w prezbiterium, ołtarz i ambona również wykonane z tegoż marmuru. 17 sierpnia parafianie dwoma autokarami udali się na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II do Krakowa. W dniu odpustu 14 września ks. dziekan Józef Siemczyk poświęcił ikonę Krzyża Świętego znajdującą się docelowo na głównej ścianie prezbiterium, namalowaną przez p. Andrzeja Widelskiego, autora aranżacji całego prezbiterium. Na przełomie października i listopada odbyły się wybory na II kadencję Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Poza pracami przy prezbiterium, w ciągu roku zostały pomalowane boczne nawy w kościele oraz wykończone w marmurze filary.

2003 r.

Od początku roku prowadzone były prace przy tabernakulum. Dzięki ofiarom parafian oraz indywidualnym fundatorom stopniowo zamawiane były kolejne części wystroju prezbiterium takie jak: kredencja, relikwiarz czy też części metalowe tabernakulum. Kontynuowano także zbiórkę złota i srebra na złocenia tabernakulum, relikwiarza i chrzcielnicy. 14 września w dzień odpustu parafialnego, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czasie uroczystej liturgii poświęcone zostało nowe tabernakulum. W kaplicy Matki Bożej została wystawiona księga na wpisy dla ofiarodawców, którzy wspierali budowę tabernakulum. Na zakończenie ogłoszonego przez papieża Roku Różańcowego, w parafii odbył się Tydzień Różańcowy. Konferencje głosił, pochodzący z Bronowic, ks. Andrzej Kościuczyk ze Zgromadzenia Księży Sercanów. 7 grudnia rozpoczął się rok przygotowania do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W grudniu wykonany został relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, który został umieszczony w ołtarzu.

2004 r.

W lutym decyzją abp Józefa Życińskiego do parafii przyłączono mieszkańców bloków przy ul. Grenadierów 13a, 15 i 17. W lipcu odwołani ze stanowiska wikariuszy w parafii zostali ks. Krzysztof Proskura i ks. Rafał Golianek. W ich miejsce abp lubelski skierował do parafii ks. Tomasza Samoleja i ks. Grzegorza Dobosza. Wakacje były intensywnym czasem pod względem prac przy kościele. W sierpniu położona została kostka na części placu przed kościołem. Rozpoczęto także prace przy siedzeniach na prezbiterium i przy miejscu przewodniczenia liturgii. 19 września w kościele odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Michała Fijałki ? Cichociemnego dowódcy I Batalionu pp 27 WDP AK oraz tablicy upamiętniającej akcję ?Burza? na Wołyniu. 24 września rozpoczęły się rekolekcje przed Nawiedzeniem Matki Bożej. 29 września uroczyście przywitano na Bronowicach długo oczekiwaną Matkę Boską Częstochowską w kopii Jasnogórskiego Obrazu.

2005 r.

Z racji ogłoszonego przez Ojca Świętego Roku Eucharystii, w parafii zainaugurowano całodzienną piątkową adorację Najświętszego Sakramentu. 16 kwietnia działalność w parafii rozpoczęła Młodzieżowa Wspólnota Jana Pawła II. Dzień 16 kwietnia był również dniem, w którym wspólnota parafialna pierwszy raz zgromadziła się na czuwaniu modlitewnym zwieńczonym apelem jasnogórskim o godz. 21. Od maja takie czuwania odbywają się, w każdy 16 dzień miesiąca. 12 czerwca za dar kapłaństwa dziękował proboszcz ks. kanonik dr Marian Duma wraz z kapłanami, którzy 25 lat temu przyjmowali sakrament kapłaństwa z rąk bp Bolesława Pylaka w Katedrze Lubelskiej. 10 czerwca rozpoczął się Parafialny Kongres Eucharystyczny w czasie, którego miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja prowadzona przez wspólnoty parafialne, koronka do Miłosierdzia Bożego, droga krzyżowa i procesja eucharystyczna. Od 14 września 1998 r. do czerwca 2005 wędrował po rodzinach parafii Krzyż Święty. Nad siedmioletnią wędrówką symbolu zbawienia czuwało Bractwo Krzyża Świętego. W ciągu roku została po części urządzona kancelaria parafialna, a także pomalowano zaplecze kościoła.

2006 r.

W czerwcu wierni wyruszyli na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI do Warszawy i Krakowa. 4 czerwca w parafialnej świątyni odbyła się Msza święta prymicyjna ks. Dominika Rzeszutkowskiego. W czerwcu rozpoczęły się prace przy tworzeniu ołtarza bocznego w marmurze, w którym umieszczona zostanie kopia cudownego obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry. Oprócz ołtarza Matki Bożej, powstaną mniejsze ołtarze boczne św. Maksymiliana Kolbe oraz Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W czerwcu ks. Robert Muszyński został mianowany proboszczem w parafii Wilczopole. Na jego miejsce abp Życiński skierował do pracy duszpasterskiej ks. Jerzego Mućka. 22 sierpnia w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w Częstochowie parafianka s. Monika Poniedziałek ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza złożyła śluby wieczyste. 22 sierpnia w kościele parafialnym s. Monika odnowiła śluby wieczyste w obecności parafian a także matki generalnej Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

2007 r.

2 czerwiec parafia zorganizowała festyn integracyjno ? profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka. W czerwcu przedstawiono projekt ołtarza ? miejsca poświęconego Janowi Pawłowi II w kościele, naprzeciwko chrzcielnicy. Ofiarodawcy, którzy wspierają parafię w kolejnych przedsięwzięciach są wpisywani do Złotej Księgi, która świadczy o ich solidarności i odpowiedzialności za kościół. 15 sierpnia parafianka s. Ines Grzegorczyk ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego złożyła śluby wieczyste. 19 sierpnia w kościele parafialnym s. Ines odnowiła śluby wieczyste. 4 września miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia Centrum Młodzieży ?Nie lękajcie się?. Centrum młodzieży przy ul. Łabędziej 15 wyrosło z wieloletniej współpracy parafii Św. Krzyża i Środowiskowego Hufca Pracy, którego ks. Marian Duma jest duszpasterzem. Miasto Lublin zgodziło się na oddanie lokalu w trzydziestoletnią dzierżawę parafii Św. Krzyża i Wojewódzkiej Komendzie OHP, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-społecznej i sportowej. Na remont budynku i adaptacje do wymienionych celów pieniądze wyłożyło miasto, Główna Komenda OHP oraz indywidualnie sponsorzy. Troską zostali objęci nie tylko uczestnicy Młodzieżowego Ochotniczego Hufca Pracy, ale również dzieci z Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy parafii, której siedziba została przeniesiona do Centrum oraz młodzież niezrzeszona, rodzice i prawni opiekunowie, pragnący zasięgnąć fachowej porady pedagogicznej, psychologicznej lub duchowej. We wrześniu ukończono prace przy marmurowej części miejsca upamiętniającego Sługę Bożego Jana Pawła II. 21 października odbyły się wybory Rady Duszpasterskiej na III kadencje.

2008 r.

W kwietniu rozpoczęto prace przy malowaniu dachu kościoła oraz wymianie systemu plastikowych rynien na trwalsze z tytanowej blachy. Latem nastąpiła zmiana wikariuszy, przeniesionych ks. Grzegorza Dobosza i ks. Tomasza Samoleja, zastąpili ks. Jan Rząd i ks. Krzysztof Ciżmiński. 16 października odbył się I Bieg Papieski, w 30 rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża. Organizatorami biegu zajęły się parafia Św. Krzyża i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. W dniach 23-29 listopada odbył się Kongres Wspólnot działających na terenie parafii Św. Krzyża w lublinie, pod hasłem: ?Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa jako pana? (2Kor 4,5). Przez tydzień każdego dnia odbywała się Msza święta, a po niej spotkanie w Centrum Młodzieży poświęcone danej wspólnocie. Celem Kongresu było ożywienie życia religijnego parafii poprzez otwieranie się ludzi na charyzmaty wspólnot, stowarzyszeń i ruchów religijnych oraz przypomnienie wezwania Benedykta XVI do odpowiedzialności ludzi Kościoła za Nową Ewangelizacje w III tysiącleciu. Patronat medialny nad kongresem objęły: archidiecezjalne Radio eR oraz tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny.

2009.

Parafia w trosce o rozwój duchowy wiernych co roku organizuje różne pielgrzymki do świętych miejsc w Polsce i za granicą. Nigdy jednak jeszcze parafianie Świętego Krzyża nie byli u źródeł chrześcijaństwa czyli w Ziemi Świętej. Dlatego w dniach 21-29 marca z inicjatywy ks. proboszcza Mariana Dumy odbyła się I pielgrzymka do Ziemi Świętej. Na wiosnę została ogłoszona zbiórka na ołtarz boczny Miłosierdzia Bożego. Z racji zainteresowania wiernych, jesienią została zorganizowana II pielgrzymka do Ziemi Świętej. 31 czerwca do parafii przybył Krzyż, który papież trzymał w Wielki Piątek 2005 r. podczas swojej ostatniej drogi krzyżowej. Czuwaniu towarzyszyła modlitwa o rychłą beatyfikacje Sługi Bożego Jana Pawła II. W wakacje zostały zawieszone w kościele mosiężne żyrandole i kinkiety przy stacjach drogi krzyżowej, które wykonane zostały w formie krzyża jerozolimskiego. Na suficie po środku nawy głównej pojawił się trójkąt i oko jako symbol Opatrzności Bożej. 16 października w hołdzie Janowi Pawłowi II odbył się II Bieg Papieski, zorganizowany przez parafię Św. Krzyża i Lubelska Wojewódzką Komendę OHP. Pod koniec roku ks. proboszcz Marian Duma sprowadził z Niemiec organy piszczałkowe. W roku 2010 organmistrz rozpoczął ich misterny montaż, nowe organy po raz pierwszy miały zabrzmieć w czasie Świąt Paschalnych 2011 r.

2010

W styczniu przez jeden dzień w parafii przebywały relikwie św. Jana Vianney?a, proboszcza z Ars. 13 marca parafialna Akcja Katolicka zorganizowała spotkanie poświęcone św. Urszuli Ledóchowskiej, z udziałem poetki s. Urszuli Michalak i Krzysztofa Kolbergera. W nowych ołtarzach bocznych sukcesywnie pojawiały się ikony świętych i błogosławionych. 6 czerwca w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach brała udział spora grupa pielgrzymów z parafii. 3 czerwca na placu kościelnym odbył się festyn z racji kończącego się Roku Ewangelizacyjnego. 5 czerwca w USA święcenia kapłańskie przyjął ks. Tomasz Parzyński, którego rodzice mieszkają na terenie naszej parafii. 13 czerwca obchodzony był Parafialny Dzień Kapłański. W wakacje z inicjatywy p. Jana Burego młodzież z Centrum Młodzieży ?Nie lękajcie się? po raz pierwszy udała się na Wołyń, gdzie porządkowała zapomniane i zaniedbane polskie cmentarze. Latem wymienione zostało ogrodzenie całego terenu sakralnego.

2011

W kwietniu 2011 r. miała miejsce beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. Do Rzymu na uroczystości udała się delegacja parafialna w liczbie 21 osób. W parafii uroczystości beatyfikacyjne przeżywane były wspólnotowo w Kościele, w atmosferze radosnej modlitwy dziękczynno-błagalnej. W związku z beatyfikacją papieża Polaka, począwszy od kwietnia, każdego 16 dnia miesiąca (dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową) wprowadzony został zwyczaj sprawowania Mszy świętej zbiorowej ku czci błogosławionego, wraz z intencjami składanymi za jego wstawiennictwem. W czasie Wigilii Paschalnej raz pierwszy zabrzmiały nowe mechaniczne organy piszczałkowe. W czerwcu parafialna Akcja Katolicka zorganizowała spotkanie z Wincentym Łaszewskim, znanym pisarzem i mariologiem, poświęcone objawieniom fatimskim. Latem nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza. Przeniesionego na inną placówkę duszpasterską ks. Krzysztofa Ciżmińskiego, zastąpił ks. Bogusław Marzęda. Od sierpnia ruszyła w parafii Krucjata Różańcowa za ojczyznę. W wakacje w Kościele zamontowany został nowy ekran elektroniczny do wyświetlania pieśni, wykonana została również renowacja murku przed Kościołem Przed uroczystościami odpustowymi, w dniach 11-13 września odbyła się I edycja Świętokrzyskich Koncertów Organowych. W sumie odbyły się trzy koncerty, wykonawcą był znany organista z Lublina ? Stanisław Diwiszek. W dniach 6 ? 13 listopada parafia przeżywała drugie w swojej historii Misje Święte. Przewodniczyli im Misjonarze Świętej Rodziny: ks. Bogusław Jaworowski MSF, ks. Karol Wacholc MSF oraz ks. Grzegorz Chrapla MSF. Bez wątpienia głoszone z mocą Słowo Boże przyniosło i będzie przynosić, wspaniałe duchowe owoce wśród bardzo licznie uczestniczących w nabożeństwach parafian. W roku 2011 kontynuowana była tradycja parafialnych pielgrzymek do Ziemi Świętej.

2012

W marcu odbył się uroczysty Koncert Wielkopostny w wykonaniu Aleksandry Rydzak, Stanisława Diwiszka i Bartłomieja Resztaka. 2 kwietnia w rocznicę odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II parafia gościła abp Mieczysława Mokrzyckiego z Lwowa, który był jego wieloletnim osobistym sekretarzem. Po Mszy świętej miało miejsce ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła II, które to Metropolita lwowski ofiarował naszej parafii. Relikwie zostały zainstalowane w ołtarzu bocznym pod ikoną Jana Pawła II., napisaną przez Zofię Snela naszą parafiankę. 3 maja na osiedlu, pod patronatem parafii, odbył się piknik historyczny z inscenizacją przypominającą kulisy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z inicjatywy parafian powstała nowa wspólnota ? Koło Przyjaciół Radia Maryja. Pod jej patronatem począwszy od 13 maja, z okazji 95 rocznicy objawień fatimskich, w parafii rozpoczęły się uroczyste Nabożeństwa Fatimskie. Odbywały się one w każdy 13 dzień miesiąca do października włącznie, w intencjach osób, które utraciły wiarę. We wrześniu przed odpustem parafialnym odbyła II edycja Świętokrzyskich Koncertów Organowych, którym przewodniczył organista Stanisław Diwiszek. W związku z ogłoszeniem przez Benedykta XVI Roku Wiary, począwszy od października, aż do czerwca 2013 r., w każdą pierwszą niedzielę miesiąca ks. prof. dr hab. Walerian Słomka wygłaszał katechezę na temat wiary wyrażonej w Credo Apostolskim. W październiku przebywały w parafii relikwie bł. Anieli Salawy. 11 listopada w dniu wizytacji kanonicznej została odsłonięta i poświęcona przez bp Artura Mizińskiego pamiątkowa tablica poświęcona ofiarom tragedii smoleńskiej. Projekt tablicy wykonany został przez Kazimierza i Jaromira Stasz. Od listopada 2011 r. parafia włączyła się w comiesięczne, weekendowe zbiórki makulatury na budowy studni w Czadzie. W minionym roku odbyły się kolejne dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej.

2013

W marcu, w Warszawie wieczystą profesję zakonną złożyła nasza rodaczka s. Karolina Maria Lisiak. W Kościele rozpoczął się montaż klęczników (tzw. balasek), umożliwiających wiernym swobodniejsze przyjmowanie Komunii Świętej w pozycji klęczącej. Na zaproszenie Księdza proboszcza w kwietniu przybył do parafii ks. Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. Celem wizyty było przybliżenie wiernym nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. By zachęcić i zapoznać parafian z tym nabożeństwem, począwszy od maja przez pięć kolejnych miesięcy, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w Kościele odbywało się specjalne wspólnotowe nabożeństwo z Różańcem, medytacją przed Najświętszym Sakramentem i Mszą świętą z Komunią wynagradzającą. Od maja, 16 dnia każdego miesiąca, rozpoczęły się również doroczne Nabożeństwa Fatimskie, trwające do października włącznie, odprawiane w intencji tych, którzy utracili wiarę. Z inicjatywy Księdza proboszcza rozpoczęło się malowanie nowych stacji drogi krzyżowej. Montaż i poświęcenie przewidziane zostały na przyszły rok. We wrześniu z racji uroczystości odpustowych ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, odbyła się III edycja Świętokrzyskich Koncertów Organowych. Wykonawcą jak co roku był organista Stanisław Diwiszek. 17 września celebrowana była Msza święta w intencji poległego w 1943 r. w obronie ojczyzny pilota Eugeniusza Kasprzaka, naszego rodaka z Bronowic, którego imię otrzymało pobliskie rondo przy ul. Witosa. W październiku parafialny oddział Akcji Katolickiej zorganizował spotkanie z dr Wandą Półtawską. Również w październiku uruchomiony został monitoring Kościoła. W grudniu sprowadzona została z Rzymu ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Miało to związek z tematycznymi rekolekcjami adwentowymi, poświęconymi właśnie kultowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z inicjatywy pobożnych parafian Ksiądz proboszcz podjął temat utworzenia w świątyni parafialnej Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Na przełomie roku 2013/14 trwały intensywne prace nad projektem. W minionym 2013 r. odbyły się kolejne ? IX i jubileuszowa X pielgrzymka do Ziemi Świętej.

2014

W lutym powstał przy parafii chór pod kierownictwem p. Anny Mazur, organistki. Na przełomie lutego i marca rozpoczęły się prace nad przygotowaniem pomieszczenia w kruchcie świątyni na Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Projekt przewidywał wykonanie kaplicy na wzór ciemnicy z Kościoła św. Piotra ?In Gallicantu?. Ściany kaplicy zdobić będą kamienie zebrane z poszczególnych świętych dla chrześcijaństwa miejsc, przywiezione przez Księdza proboszcza i parafian z Ziemi Świętej podczas I parafialnej pielgrzymki. Pod koniec marca ruszyły zapisy do Straży Honorowej w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Z pomocą Bożą i dzięki wielkiej ofiarności ludzi dobrej woli w Wielki Czwartek AD 2014 rozpoczęła się w parafii wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. To pierwsza i jedyna tego typu kaplica w całym Lublinie. W związku z jej otwarciem zmodernizowana została nieco kruchta. Przed świątynią zaś ustawione zostały dwie figury z masy gipsowej ? św. Michała Archanioła oraz św. Józefa spoglądających na plac kościelny, którzy to mieli strzec Kościoła. 27 kwietnia parafianie przeżywali w świątyni kanonizację Jana Pawła II. Wspólnocie zgromadzonej przed telebimem w Kościele towarzyszyła radosna atmosfera modlitwy. W kwietniu miała miejsce również kolejna XI parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. W maju rozpoczęły się wspólnotowe nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca oraz Nabożeństwa Fatimskie trwające do października. W czerwcu w parafii nastąpiły zmiany personalne. Ks. Jan Rząd został powołany urząd proboszcza w Dębie k. Kurowa. W jego miejsce skierowany do pracy duszpasterskiej został ks. Kamil Zaborek. W wakacje zostało pomalowane wnętrze Kościoła oraz przeprowadzono konserwację posadzki. W międzyczasie przeprowadzono również modernizację nagłośnienia. We wrześniu przez trzy kolejne dni przed patronalnym świętem parafii odbyła się IV edycja Świętokrzyskich Koncertów Organowych. Wykonawcą jak co roku był organista Stanisław Diwiszek. Uroczystości odpustowej Podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył abp Stanisław Budzik. Poświęcenia nowej, malowanej na płótnie Drogi Krzyżowej, która w złoconych ramach została powieszona w Kościele, dokonał dostojny gość – Prymas Czech kard. Dominik Duka. W październiku parafianie z ks. Kamilem udali się z pielgrzymką do Sokółki ? miejsca słynącego z cudu Eucharystycznego. Ostatnią tegoroczną inwestycją było zamówienie witraży z wizerunkami świętych Karmelu oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Witraże zostały wykonane na przełomie roku 2014/15.

2015

Rok 2015 to rok 25-lecia parafii. Kulminacyjnym punktem obchodów Roku Jubileuszowego będzie konsekracja Kościoła i postawienie Jubileuszowego Krzyża. W związku z obchodami Jubileuszu Rada Duszpasterska powołała Komitet Organizacyjny, który będzie przygotowywał uroczystości.
18 stycznia w Kościele odbył się koncert organowy w wykonaniu organisty Roberta Brodackiego i ks. Stanisława Dumy (wokal).
Rekolekcje wielkopostne w dniach 22-25 marca, przeprowadził Ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału Katechetycznego w naszej Archidiecezji.
W wigilię Niedzieli Palmowej 28 marca Ks. Abp. Stanisław Wielgus udzielił naszej młodzieży /99 osób/ Sakramentu Bierzmowania.
Niedziela Palmowa AD 2015 przy cudownej pogodzie zgromadziła liczne rzesze Wiernych. W czasie każdej Eucharystii odśpiewano Pasję według św. Mateusza skomponowaną przez Księdza Tadeusza Miazgę (1906-1988) ? muzyk i muzykolog KUL. Wykonawcy to Pan Andrzej Kasprzak – lektor, Pan Rafał Dyś – organista i Ks. Marian Duma – proboszcz.
Młodzież z KSM-u wraz z Ks. Kamilem Zaborkiem z racji Jubileuszu 25-lecia powstania parafii, rozprowadzała gazetę parafialną „Znak Krzyża”.
Wierni po każdej Mszy Św. chętnie nabywali książeczkę „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis, do czytania której zachęcał nasz Bohater Narodowy, w opinii ludzi Święty, jakim był Rotmistrz Witold Pilecki. W ostatnim słowie, przy ostatnim widzeniu z żoną powiedział do Niej „czytaj wraz z dziećmi tę książeczkę to Ci pomoże, Ja nie rozstawałem się z Nią nigdy”.
W Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia, wyruszy XII Pielgrzymka do Ziemi Świętej z naszej parafii.

Historię parafii opracował Pan Mgr Sławomir Kwiatkowski
nasz Parafianin.