Akcja Katolicka


PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Historia: Świat, Polska, Archidiecezja, Parafia.

Świat:

Początek XX w. ? próby odrzucenia Boga i wyeliminowania Jego prawa z życia wielu narodów ( ideologia narodowego socjalizmu i marksistowskiego).
Reakcja Kościoła. Papież PiusX 1903-1914 rzuca hasło ,, Odnowić wszystko w Chrystusie?.
Inicjuje w Kościele ruch, któremu nadaje imię ,, Akcja Katolicka? ( 18 grudnia 1903r)
W Encyklice ,, Il fermo proposito? z 11 czerwca 1905 r. wykłada zasady teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej.
Pius XI ? w Encyklice ,, Ubi arcano Dei? nadaje AK ramy formalno-prawne-jako organizacji religijno-społecznej zrzeszającej katolików- rozumianej jako przedłużenie ramienia apostolatu hierarchicznego.

Polska:
Wrzesień 1928- powołanie przez Episkopat Polski Komisji do spraw Akcji Katolickiej.
25 listopada 1930- erygowanie Naczelnego Instytutu AK przez Kard. Augusta Hlonda z siedzibą w Poznaniu.
Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrano św. Wojciecha, a główną uroczystość wyznaczono na Święto Chrystusa Króla.
AK przed wojną liczyła około 750 tyś. członków, po wojnie działanie Akcji Katolickiej ze względu na sytuację polityczną zostało zawieszone na 50 lat.
Na potrzebę jej reaktywowania zwrócił uwagę Jan Paweł II w styczniu 1993r. podczas wizyty ,, ad limina ? biskupów polskich w Rzymie.
24 czerwca 1995r. Konferencja Episkopatu Polski powołała Ogólnopolski Instytut AK.
2 maja 1996r. Ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski powołuje AK jako Stowarzyszenie Katolików Świeckich w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Obecnie Krajowym Asystentem Kościelnym AK jest Ks. bp. Mariusz Leszczyński a Krajowym Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Halina Szydełko. AK istnieje w 39 diecezjach, i liczy ponad 26 tyś. członków, posiada swój sztandar i hymn.

Archidiecezja:
AK w diecezji Lubelskiej powołał w 1932 r. bp. Leon Fulman, prezesem został Stanisław Staroweyski, ziemianin z Leszczowa ? ogłoszony błogosławionym w 1999r. przez Jana Pawła II.
10 czerwca 1996r. w Archidiecezji Lubelskiej Ks. arcybiskup Bolesław Pylak dokonał inauguracji Instytutu AK w Lublinie, a 19 października 1996 erygował Stowarzyszenie Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej.
Obecnie AK istnieje w 75 parafiach i liczy 600 członków i kandydatów, oraz 150 członków wspierających.
Patronami lubelskiej AK są: Bł. Stanisław Staroweyski i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.

Parafia:
Jesienią 1995r. na zaproszenie ks, proboszcza Mariana Dumy spotkała się grupa osób w celu zapoznania z zadaniami Akcji Katolickiej, powstaje Parafialny Komitet Akcji Katolickiej z 10-osobowym sekretariatem.
Podjęcie działania w AK rozpoczęliśmy poprzez duchowe przygotowanie-,udziałem
w I pielgrzymce AK Arch. Lubelskiej na Jasną Górę 25 listopada 1995r., a następnie udziałem w rekolekcjach adwentowych 17-20 XII 1995r. w Kościele Powizytkowskim. Towarzyszyły nam słowa Jana Pawła II zawarte w Adhortacji apostolskiej, ,, Christifideles laici ???,, nikomu nie godzi się trwać w bezczynności?.
Aktywność pracy POAK-u w latach 1996-2007 skupiała się na:
– organizacji pomocy charytatywnej dzieciom i rodzinom,( Mikołaj, Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne)
– zajęciach dla dzieci w świetlicy parafialnej podczas ferii zimowych -1995/96
– zorganizowaniu biblioteki parafialnej, zaangażowanie na rzecz udziału w
– zbieranie podpisów ,,Referendum uwłaszczeniowym?- luty 1996 ( ulotki, informacje).w Obronie Życia Nienarodzonych w latach 1996, 2005,2007.
– organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ,, Wakacje z Bogiem?- Dubienka.
– współorganizacja Pielgrzymki Kobiet do Wąwolnicy
– redagowanie pisma parafialnego ,,Znak Krzyża? 2002-2005.
– animacja przygotowań do uroczystości Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej, oraz innych uroczystości parafialnych( prymicje, wizytacje biskupie, jubileusze).
– prowadzenie akcji pomocy bezrobotnym ,,Dzień Bezrobotnego? 2002-2005.
– Adoracje Najświętszego Sakramentui (piątki tygodnia), czuwania przy Grobie Chrystusa,
– współorganizacja spotkania z posłanką do Sejmu Panią G. Masłowską w sprawie uwłaszczenia mieszkań,
– przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej,
– wystrój gabloty parafialnej AK stosowny do Roku Liturgicznego,
– organizacja wyjazdu na zakończenie Roku Ewangelizacyjnego do Motycza Leśnego,
– oprawa Mszy św. przed spotkaniami AK,
– aktywny udział członków AK w pracach Rady Duszpasterskiej, Rady Osiedla i Miasta,
oraz w przygotowaniach festynów dla dzieci i zabaw noworocznych.

W zakresie formacji duchowej- to udział naszych członków w spotkaniach formacyjnych w parafii prowadzonych przez księdza asystenta parafialnego i archidiecezjalnego, oraz udział w konferencjach i sympozjach na szczeblu archidiecezjalnym i ogólnopolskim.

Udział członków AK w pielgrzymkach do Częstochowy, Żułowa, Surchowa, Łabuń ,
w kongresach, dniach skupienia, rekolekcjach na Podwalu, w Dąbrowscy, w

Spotkania opłatkowe dekanalne, połączone z wykładem formacyjnym, uroczystości patriotyczne- 3 maja,11 listopada, \uroczystość Święta Patronalnego AK- Chrystusa Króla, akt zawierzenia AK Matce Bożej Kębelskiej i ślubowanie naszych nowych dwóch członków AK Seminarium Duchownym. w 2006 i 2007r.

2006 rok, w pracy formacyjnej dla członków AK przebiegał pod hasłem ,, Ucząc się nadziei??
2007r. pod hasłem ,, Przypatrzmy się powołaniu naszemu?
Pomocą w formacji duchowej są wydawane na szczeblu krajowym ,,Biuletyn Instytutu AK?, na szczeblu archidiecezjalnym, pismo ,,Ogniwo? i ,,Wiara i Życie?,oraz książki i broszury z wykładów rekolekcyjnych ? Ks. dr Drączkowskiego i ks. dr P. Szczura.

W naszej parafialnej AK funkcje prezesow pełnili kolejno Pan Wacław Czakon, Pani Bożena Rzeszutkowska, Pani Halina Król, obecnie Pani Marta Wlaź, a funkcję asystentów kościelnych pełnili ks. dr Tomasz Duma, ks. dr Piotr Szczur, a obecnie ks. dr Marian Duma- proboszcz parafii.

Zasady działania AK